اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۱۲ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل شمارهٔ ۲۱۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل شمارهٔ ۲۱۲ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۲۱۲ به خوانش عبدالحمید ضیایی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۲۱۲ به خوانش م. کریمی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۲۱۲ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۲۱۲ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۲۱۲ به خوانش مریم فقیهی کیا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۲۱۲ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۲۱۲ به خوانش افسر آریا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.