اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۰۰ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۸ ۵ -۵ × ۰ ۱۱۳ ۱
شرح صوتی غزل شمارهٔ ۲۰۰ به خوانش محمدرضا ضیاء ۸۰ ۰ -۵ × ۰ ۸۰ ۲
غزل شمارهٔ ۲۰۰ به خوانش سهیل قاسمی ۱۰ ۰ -۵ × ۰ ۱۰ ۳
غزل شمارهٔ ۲۰۰ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۴
غزل شمارهٔ ۲۰۰ به خوانش فاطمه زندی ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۵
غزل شمارهٔ ۲۰۰ به خوانش م کریمی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۶
غزل شمارهٔ ۲۰۰ به خوانش زهرا بهمنی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۷
غزل شمارهٔ ۲۰۰ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۸
غزل شمارهٔ ۲۰۰ به خوانش زینب بیات ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۹
غزل شمارهٔ ۲۰۰ به خوانش مریم فقیهی کیا ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۱۰
غزل شمارهٔ ۲۰۰ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.