اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۹۶ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل شمارهٔ ۱۹۶ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۶ ۲ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل شمارهٔ ۱۹۶ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۱۹۶ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۱۹۶ به خوانش م کریمی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۱۹۶ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۱۹۶ به خوانش فاطمه نیکو ایجادی ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۱۹۶ به خوانش مریم فقیهی کیا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸
غزل شمارهٔ ۱۹۶ به خوانش احسان حلاج ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.