اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش سعیده طاهری ۱۲ ۰ -۵ × ۰ ۱۲ ۱
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش سهیل قاسمی ۱۱ ۰ -۵ × ۰ ۱۱ ۲
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۱۰ ۰ -۵ × ۰ ۱۰ ۳
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش مریم خداوردی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۴
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۵
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش م. کریمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۶
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۷
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش سارنگ صیرفیان ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۸
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۹
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش فریبا علومی یزدی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۱۰
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش لیلا توکل ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱۱
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش مریم فقیهی کیا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۲
غزل شمارهٔ ۱۸۷ به خوانش احسان حلاج ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۳

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.