اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۸۳ به خوانش سهیل قاسمی ۱۲ ۰ -۵ × ۰ ۱۲ ۱
غزل شمارهٔ ۱۸۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۱۱ ۰ -۵ × ۰ ۱۱ ۲
غزل شمارهٔ ۱۸۳ به خوانش م. کریمی ۱۰ ۰ -۵ × ۰ ۱۰ ۳
غزل شمارهٔ ۱۸۳ به خوانش زهرا بهمنی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۴
غزل شمارهٔ ۱۸۳ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۵
غزل شمارهٔ ۱۸۳ به خوانش زهرا شیبانی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۶
غزل شمارهٔ ۱۸۳ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۷
غزل شمارهٔ ۱۸۳ به خوانش فریده حمزه ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۸
غزل شمارهٔ ۱۸۳ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۹
غزل شمارهٔ ۱۸۳ به خوانش فریبا علومی یزدی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۱۰
غزل شمارهٔ ۱۸۳ به خوانش مریم فقیهی کیا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱۱
غزل شمارهٔ ۱۸۳ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۲
غزل شمارهٔ ۱۸۳ به خوانش احسان عظیمی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۳

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.