اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۶۷ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۸ ۳ -۵ × ۰ ۱۱۱ ۱
غزل شمارهٔ ۱۶۷ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۱۶۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۱۶۷ به خوانش م. کریمی ۶ ۱ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۱۶۷ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۱ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۱۶۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۱۶۷ به خوانش فریبا علومی یزدی ۳ ۱ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۱۶۷ به خوانش افشین احمدی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۱۶۷ به خوانش مریم فقیهی کیا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۱۶۷ به خوانش احسان حلاج ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.