اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۶۱ به خوانش سهیل قاسمی ۱۰ ۰ -۵ × ۰ ۱۰ ۱
غزل شمارهٔ ۱۶۱ به خوانش محسن هاشمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۱۶۱ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۳
غزل شمارهٔ ۱۶۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۱۶۱ به خوانش م. کریمی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۱۶۱ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۱۶۱ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۱۶۱ به خوانش سارنگ صیرفیان ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۱۶۱ به خوانش مریم فقیهی کیا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۱۶۱ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰
غزل شمارهٔ ۱۶۱ به خوانش شاپرک شیرازی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.