اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۴۲ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۷ ۴ -۵ × ۰ ۱۱۱ ۱
غزل شمارهٔ ۱۴۲ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل شمارهٔ ۱۴۲ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۲ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۱۴۲ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۱۴۲ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۶ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۱۴۲ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۱۴۲ به خوانش مریم فقیهی کیا ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۱۴۲ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۱۴۲ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.