اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۴۱ به خوانش ملیکا بینا ۱۰ ۰ -۵ × ۰ ۱۰ ۱
غزل شمارهٔ ۱۴۱ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۱ -۵ × ۰ ۱۰ ۲
غزل شمارهٔ ۱۴۱ به خوانش رامین کریمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۱۴۱ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۱۴۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۱۴۱ به خوانش علیرضا روشن ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۱۴۱ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۱۴۱ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۱۴۱ به خوانش فریبا علومی یزدی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۱۴۱ به خوانش مریم فقیهی کیا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰
غزل شمارهٔ ۱۴۱ به خوانش احسان حلاج ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.