اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۲۷ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل شمارهٔ ۱۲۷ به خوانش آوای شعر پارسی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل شمارهٔ ۱۲۷ به خوانش اسماعیل فرازی کانال سکوت ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۱۲۷ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۱۲۷ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۱۲۷ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۱۲۷ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۱۲۷ به خوانش سارنگ صیرفیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۱۲۷ به خوانش مریم فقیهی کیا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۱۲۷ به خوانش احسان حلاج ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.