اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۲۴ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۸ ۲ -۵ × ۰ ۱۱۰ ۱
غزل شمارهٔ ۱۲۴ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۱۲۴ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۱۲۴ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۱۲۴ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۱۲۴ به خوانش محمدرضا مومن نژاد ۰ ۵ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۱۲۴ به خوانش سارنگ صیرفیان ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۱۲۴ به خوانش مریم فقیهی کیا ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۱۲۴ به خوانش احسان حلاج ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۱۲۴ به خوانش افسر آریا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.