اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۲۱ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل شمارهٔ ۱۲۱ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۱۲۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۱۲۱ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۱۲۱ به خوانش عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۱۲۱ به خوانش سارنگ صیرفیان ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۱۲۱ به خوانش فریبا علومی یزدی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۱۲۱ به خوانش مریم فقیهی کیا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸
غزل شمارهٔ ۱۲۱ به خوانش احسان حلاج ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.