اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۲۰ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل شمارهٔ ۱۲۰ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۱۲۰ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۱۲۰ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۱۲۰ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۱۲۰ به خوانش سارنگ صیرفیان ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۱۲۰ به خوانش مریم فقیهی کیا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۱۲۰ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸
غزل شمارهٔ ۱۲۰ به خوانش افسر آریا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.