اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۱۸ به خوانش سهیل قاسمی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱
غزل شمارهٔ ۱۱۸ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۲
غزل شمارهٔ ۱۱۸ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۳
غزل شمارهٔ ۱۱۸ به خوانش فاطمه زندی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۴
غزل شمارهٔ ۱۱۸ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
غزل شمارهٔ ۱۱۸ به خوانش سارنگ صیرفیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۶
غزل شمارهٔ ۱۱۸ به خوانش مریم فقیهی کیا ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۷
غزل شمارهٔ ۱۱۸ به خوانش احسان حلاج ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۸

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.