اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۱۰۱ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۱۰۷ ۷ -۵ × ۰ ۱۱۴ ۱
غزل شمارهٔ ۱۰۱ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۲ -۵ × ۰ ۱۱ ۲
غزل شمارهٔ ۱۰۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۱۰۱ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۲ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۱۰۱ به خوانش م. کریمی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۱۰۱ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۱۰۱ به خوانش سارنگ صیرفیان ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۱۰۱ به خوانش مریم فقیهی کیا ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۱۰۱ به خوانش احسان حلاج ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۱۰۱ به خوانش افسر آریا ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.