اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۶۳ به خوانش سهیل قاسمی ۱۰ ۰ -۵ × ۰ ۱۰ ۱
غزل شمارهٔ ۶۳ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۹ ۱ -۵ × ۰ ۱۰ ۲
غزل شمارهٔ ۶۳ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۳
غزل شمارهٔ ۶۳ به خوانش زهرا بهمنی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۶۳ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۶۳ به خوانش مریم فقیهی کیا ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۶۳ به خوانش هادی روحانی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۶۳ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۶۳ به خوانش سارنگ صیرفیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۶۳ به خوانش احسان حلاج ۱ ۱ -۵ × ۰ ۲ ۱۰
غزل شمارهٔ ۶۳ به خوانش شاپرک شیرازی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.