اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۵۵ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل شمارهٔ ۵۵ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۵۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۵۵ به خوانش زهرا شیبانی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۵۵ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۵۵ به خوانش هادی روحانی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۵۵ به خوانش مریم فقیهی کیا ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۵۵ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۵۵ به خوانش سارنگ صیرفیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۵۵ به خوانش احسان حلاج ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.