اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۵۱ به خوانش سهیل قاسمی ۱۰ ۰ -۵ × ۰ ۱۰ ۱
غزل شمارهٔ ۵۱ به خوانش حمیدرضا محمدی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۵۱ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۳
غزل شمارهٔ ۵۱ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۴
غزل شمارهٔ ۵۱ به خوانش فاطمه زندی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۵
غزل شمارهٔ ۵۱ به خوانش هادی روحانی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۶
غزل شمارهٔ ۵۱ به خوانش مریم فقیهی کیا ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۷
غزل شمارهٔ ۵۱ به خوانش سارنگ صیرفیان ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۸
غزل شمارهٔ ۵۱ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۹
غزل شمارهٔ ۵۱ به خوانش پریسا جلیلی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱۰
غزل شمارهٔ ۵۱ به خوانش احسان حلاج ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۱۱

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.