اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۴۹ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۱
غزل شمارهٔ ۴۹ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۲
غزل شمارهٔ ۴۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۴۹ به خوانش فاطمه زندی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۴۹ به خوانش هادی روحانی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۴۹ به خوانش مریم فقیهی کیا ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۴۹ به خوانش سارنگ صیرفیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۴۹ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸
غزل شمارهٔ ۴۹ به خوانش احسان حلاج ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.