اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش سهیل قاسمی ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۷ ۱ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۳
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش هادی روحانی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۴
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش مریم فقیهی کیا ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۵
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۶
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش سارنگ صیرفیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۷
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۸
غزل شمارهٔ ۳۸ به خوانش احسان حلاج ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۹

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.