اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۳۵ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل شمارهٔ ۳۵ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۲
غزل شمارهٔ ۳۵ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۳۵ به خوانش عبدالحمید ضیایی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۳۵ به خوانش هادی روحانی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۳۵ به خوانش مریم فقیهی کیا ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۳۵ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۳۵ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۳۵ به خوانش سارنگ صیرفیان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۳۵ به خوانش احسان حلاج ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.