اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
غزل شمارهٔ ۲۹ به خوانش سهیل قاسمی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۱
غزل شمارهٔ ۲۹ به خوانش فریدون فرح‌اندوز ۸ ۱ -۵ × ۰ ۹ ۲
غزل شمارهٔ ۲۹ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۳
غزل شمارهٔ ۲۹ به خوانش عبدالحمید ضیایی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۴
غزل شمارهٔ ۲۹ به خوانش هادی روحانی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۵
غزل شمارهٔ ۲۹ به خوانش مریم فقیهی کیا ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۶
غزل شمارهٔ ۲۹ به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۷
غزل شمارهٔ ۲۹ به خوانش سارنگ صیرفیان ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۸
غزل شمارهٔ ۲۹ به خوانش پری ساتکنی عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۹
غزل شمارهٔ ۲۹ به خوانش احسان حلاج ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۱۰

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.