اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در مدح شاه شجاع به خوانش محسن لیله‌کوهی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱
قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در مدح شاه شجاع به خوانش مریم فقیهی کیا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۲

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.