اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
قطعه شمارهٔ ۱۰ به خوانش محسن لیله‌کوهی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱
قطعه شمارهٔ ۱۰ به خوانش مریم فقیهی کیا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۲

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.