اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
بخش ۱۱ - در داستان ابومنصور به خوانش فرید حامد ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱
بخش ۱۱ - در داستان ابومنصور به خوانش سهراب سیفی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۲
بخش ۱۱ - در داستان ابو منصور به خوانش فرشید ربانی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۳

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.