اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
بخش ۹ - داستان دقیقی شاعر به خوانش فرید حامد ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱
بخش ۹ - داستان دقیقی شاعر به خوانش سهراب سیفی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
بخش ۹ - داستان دقیقی شاعر به خوانش فرشید ربانی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۳
بخش ۹ - داستان دقیقی شاعر به خوانش عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
داستان دقیقی شاعر به خوانش فرهاد بشیریان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.