اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
بخش ۸ - گفتار اندر فراهم آوردن کتاب به خوانش فرید حامد ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۱
بخش ۸ - گفتار اندر فراهم آوردن کتاب به خوانش سهراب سیفی ۱ ۱ -۵ × ۰ ۲ ۲
بخش ۸ - گفتار اندر فراهم آوردن کتاب به خوانش فرشید ربانی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۳

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.