اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
بخش ۳ - گفتار اندر آفرینش عالم به خوانش سهراب سیفی ۱ ۵ -۵ × ۰ ۶ ۱
بخش ۳ - گفتار اندر آفرینش عالم به خوانش فرید حامد ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۲
بخش ۳ - گفتار اندر آفرینش عالم به خوانش فرشید ربانی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۳

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.