اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
بخش ۲ - ستایش خرد به خوانش فرید حامد ۶ ۸ -۵ × ۰ ۱۴ ۱
بخش ۲ - ستایش خرد به خوانش زهرا بهمنی ۵ ۲ -۵ × ۰ ۷ ۲
بخش ۲ - ستایش خرد به خوانش سهراب سیفی ۴ ۱ -۵ × ۰ ۵ ۳
بخش ۲ - ستایش خرد به خوانش عندلیب ۲ ۳ -۵ × ۰ ۵ ۴
بخش ۲ - ستایش خرد به خوانش فرشید ربانی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۵
بخش ۲ - ستایش خرد به خوانش فرهاد بشیریان ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۶
بخش ۲ - ستایش خرد به خوانش نازنین بازیان ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۷

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.