اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
آسایش بزرگان به خوانش طوبی برزگر ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۱
آسایش بزرگان به خوانش زهرا بهمنی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۲
آسایش بزرگان به خوانش زهرا شیبانی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۳
شمارهٔ ۹ - آسایش بزرگان به خوانش امیر محمدی ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۴

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.