اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
آرزوی مادر به خوانش طوبی برزگر ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۱
آرزوی مادر به خوانش زهرا بهمنی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۲
آرزوی مادر به خوانش زهرا شیبانی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۳
شمارهٔ ۸ - آرزوی مادر به خوانش عندلیب ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۴

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.