اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
بخش دوم- از ابتدای بند ۱۱ تا آخر به خوانش ارژنگ آقاجری ۲۳ ۰ -۵ × ۰ ۲۳ ۱
بخش اول - تا آخر بند ۱۰ به خوانش ارژنگ آقاجری ۲۲ ۰ -۵ × ۰ ۲۲ ۲
خوانش دیگر به خوانش سهیل قاسمی ۲۱ ۰ -۵ × ۰ ۲۱ ۳
ترجیع بند به خوانش محسن لیله‌کوهی ۲۰ ۱ -۵ × ۰ ۲۱ ۴
ترجیع بند به خوانش قمرالزمان مشکوری ۱۹ ۱ -۵ × ۰ ۲۰ ۵
ترجیع بند به خوانش کسرا کاوه ۱۸ ۰ -۵ × ۰ ۱۸ ۶
بند سوم به خوانش پانته‌آصفائی ۱۷ ۰ -۵ × ۰ ۱۷ ۷
بند دوم به خوانش پانته‌آصفائی ۱۶ ۰ -۵ × ۰ ۱۶ ۸
بند چهارم به خوانش پانته‌آصفائی ۱۵ ۰ -۵ × ۰ ۱۵ ۹
بند پنجم به خوانش پانته‌آصفائی ۱۴ ۰ -۵ × ۰ ۱۴ ۱۰
بند ششم ترجیع بند سعدی به خوانش پانته‌آصفائی ۱۳ ۰ -۵ × ۰ ۱۳ ۱۱
بند اول ترجیع بند سعدی به خوانش پانته‌آصفائی ۱۲ ۰ -۵ × ۰ ۱۲ ۱۲
بند هفتم ترجیع بند سعدی به خوانش پانته‌آصفائی ۱۱ ۰ -۵ × ۰ ۱۱ ۱۳
بند هشتم ترجیع بند سعدی به خوانش پانته‌آصفائی ۱۰ ۰ -۵ × ۰ ۱۰ ۱۴
بند نهم ترجیع بند سعدی به خوانش پانته‌آصفائی ۹ ۰ -۵ × ۰ ۹ ۱۵
بند دهم ترجیع بند سعدی به خوانش پانته‌آصفائی ۸ ۰ -۵ × ۰ ۸ ۱۶
بند یازدهم ترجیع بند سعدی به خوانش پانته‌آصفائی ۷ ۰ -۵ × ۰ ۷ ۱۷
بند دوازدهم ترجیع بند سعدی به خوانش پانته‌آصفائی ۶ ۰ -۵ × ۰ ۶ ۱۸
بند سیزدهم ترجیع بند سعدی به خوانش پانته‌آصفائی ۵ ۰ -۵ × ۰ ۵ ۱۹
بند چهاردهم ترجیع بند سعدی به خوانش پانته‌آصفائی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲۰
ترجیع بند به خوانش حلاج ۱ ۳ -۵ × ۰ ۴ ۲۱
بند پانزدهم ترجیع بند سعدی به خوانش پانته‌آصفائی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲۲
بند شانزدهم ترجیع بند سعدی به خوانش پانته‌آصفائی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۲۳
ترجیع بند به خوانش مریم فقیهی کیا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۲۴

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.