اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
بخش ۹ - حکایت در فضیلت خاموشی و آفت بسیار سخنی به خوانش حمیدرضا محمدی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱
بخش ۹ - حکایت در فضیلت خاموشی و آفت بسیار سخنی به خوانش عندلیب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۲

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.