اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
بخش ۲۵ - مخاطبه شمع و پروانه به خوانش فاطمه زندی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۱
بخش ۲۵ - مخاطبه شمع و پروانه به خوانش عندلیب ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۲
بخش ۲۵ - مخاطبه شمع و پروانه به خوانش مصطفی حسینی کومله ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۳
بخش ۲۵ - مخاطبه شمع و پروانه به خوانش کیوان عاروان ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۴
بخش ۲۵ - مخاطبه شمع و پروانه به خوانش حمیدرضا محمدی ۴ ۰ -۵ × ۱ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.