اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
حکایت در آزمودن پادشاه یمن حاتم را به آزادمردی به خوانش حمیدرضا محمدی ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۱
بخش ۲۰ - حکایت در آزمودن پادشاه یمن حاتم را به آزادمردی به خوانش محمد ابراهیم باقری ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۲
بخش ۲۰ - حکایت در آزمودن پادشاه یمن حاتم را به آزادمردی به خوانش عندلیب ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۳

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.