اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
حکایت در معنی رحمت بر ضعیفان و اندیشه در عاقبت به خوانش حمیدرضا محمدی ۲ ۱ -۵ × ۰ ۳ ۱
بخش ۱۳ - حکایت در معنی رحمت بر ضعیفان و اندیشه در عاقبت به خوانش عندلیب ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۲
بخش ۱۳ - حکایت در معنی رحمت بر ضعیفان و اندیشه در عاقبت به خوانش امیر اثنی عشری ۰ ۱ -۵ × ۰ ۱ ۳

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.