اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
گفتار اندر نگه داشتن خاطر درویشان به خوانش حمیدرضا محمدی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۱
بخش ۱۲ - گفتار اندر نگه داشتن خاطر درویشان به خوانش فرید حامد ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۲

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.