اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
ساقی نامه به خوانش فرید حامد ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۱
ساقی نامه به خوانش سهیل قاسمی ۳ ۰ -۵ × ۰ ۳ ۲
ساقی نامه به خوانش محسن لیله‌کوهی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۳
ساقی نامه به خوانش زهرا بهمنی ۱ ۰ -۵ × ۰ ۱ ۴
ساقی نامه به خوانش مریم فقیهی کیا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.