اطلاعات رتبه‌بندی خوانش‌های شعر

خوانش امتیاز سابقه آرای کاربران * امتیاز منفی اشکالات × ۵ امتیاز نهایی ترتیب
مثنوی (الا ای آهوی وحشی) به خوانش فرید حامد ۳ ۷ -۵ × ۰ ۱۰ ۱
مثنوی (الا ای آهوی وحشی) به خوانش سهیل قاسمی ۴ ۰ -۵ × ۰ ۴ ۲
مثنوی (الا ای آهوی وحشی) به خوانش زهرا بهمنی ۱ ۳ -۵ × ۰ ۴ ۳
مثنوی (الا ای آهوی وحشی) به خوانش محسن لیله‌کوهی ۲ ۰ -۵ × ۰ ۲ ۴
مثنوی (الا ای آهوی وحشی) به خوانش مریم فقیهی کیا ۰ ۰ -۵ × ۰ ۰ ۵

* رأی ثبت شده توسط کاربر مالک خوانش در محاسبه لحاظ نمی‌شود.

* خوانش‌هایی که یک کاربر به آنها رأی داده (آنها را نشان کرده) در بازدید مجدد از شعر برای خود او فارغ از رتبه‌بندی گنجور بالاتر از بقیهٔ خوانش‌ها نمایش داده می‌شود.