لطفاً توجه داشته باشید که حاشیه‌ها برای ثبت نظرات شما راجع به همین شعر در نظر گرفته شده‌اند. در صورتی که در متن ثبت شده‌ی شعر در گنجور غلط املایی مشاهده کردید، یا با مقابله با نسخه‌ی چاپی در دسترستان اشتباهاتی یافتید، در مورد این شعر نظر یا احساس خاصی دارید یا مطلب خاصی در مورد آن می‌دانید یا دوست دارید درباره‌ی آن از دیگران چیزی بپرسید یک حاشیه برای آن بنویسید. لطفاً از درج مطالب غیرمرتبط با متن این شعر خاص خودداری فرمایید و حتی‌الامکان سعی کنید متن حاشیه‌ی خود را با حروف فارسی درج کنید (حاشیه‌ها بازبینی خواهند شد و موارد غیرمرتبط و ناقض این نکات حذف می‌شوند).

بحثهای مذهبی و اعتقادی و ارجاع توهین‌آمیز نسبت به بزرگان ادیان و همینطور بحثهای قومیتی و توهین به فرهنگها و قومیتها و زبانها از مصادیق حاشیه‌های نامناسب محسوب می‌شوند.

لطفاً در صورتی که اشتباهات را با استناد به نسخه‌های چاپی گزارش می‌کنید این مسئله را (حتی‌الامکان با ذکر نام مصحح) ذکر نمایید تا بتوانیم بین پیشنهادهای تصحیحی حدسی حاشیه‌گذاران و پیشنهادهای مستند تمایز قایل شویم.

حاشیه بگذارید

* ورود نام و پست الکترونیکی اجباری است، پست الکترونیکی نشان داده نمی‌شود.

 1. بیت پنجم در پیوند با داستان بیژن و منیژه در شاهنامۀ فردوسی است که افراسیاب بیژن را به چاه می اندازد و رستم که همان تهمتن است اور رها می سازد. شبیه به این بیت در غزل ۴۷۰ است
  «سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل
  شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی»

  Comment by بزرگمهر وزیری — خرداد ۶, ۱۳۸۷ @ ۹:۵۴ ق.ظ

 2. این شعر مربوط به مرگ تنها پسر حافظ می باشد

  Comment by علی — بهمن ۱۸, ۱۳۹۱ @ ۶:۲۸ ب.ظ

 3. آخرین فال حافظ شب یلدای خانمم این غرل دراومد و ۷۰ روز بعدش و تو روز تولدش فوت کرد …. آدم واقعا نمیدونه چی بگه ….

  حافظا خلد برین خانه موروث من است

  اندر این منزل ویرانه نشیمن چه کنم

  Comment by میثم — خرداد ۸, ۱۳۹۴ @ ۸:۰۰ ب.ظ

 4. میثم جان خیلی متأسفم خدا صبرت بدهد .

  Comment by شمس الحق — خرداد ۹, ۱۳۹۴ @ ۳:۳۱ ب.ظ

 5. بی تـو ای سـرو روان بـا گل و گلـشن چه کـنـم ؟

  زلف سنبل چه کشم ؟ عارض سوسن چه کنـم ؟

  خطاب به معشوق:ای سروِ روان (اشاره به قدوبالایِ رعناوبلندِیار و خرامیدن،چمیدن وبه طنازی رفتنِ او دارد) بدونِ حضورِ تـو ، من با گل و گلستان چه کاردارم؟ وقتی تونباشی باغ وبستان هیچ لطفی ندارد. من بی حضورِتو از گیسوانِ سنـبـل و رخساره یِ سوسن، هراندازه هم دلکش و افسونگر باشند لذّتی نمی برم.بابیانِ این نکته که : “من بی حضورِتو کاری باگل وگلشن ندارم” این معنانیز تداعی می شودکه: رخسارِ تـو از چهره‌یِ زیبایِ سوسن زیبا تر و گیسوانِ تو ازگیسوانِ سنبل دلکش ترو بلندتر است.

  معمولن شاعران زلف ورخسارِ معشوق رابه سنبل وگل وماه…تشبیه می کنند،اماحافظ برخلافِ معمول، سنبل وسوسن را به انسان تشبیه می کندوسپس به آنها زلف ورخسارمی بخشد. وامازیباییِ کارتنهادراین نکته نیست،اوبگونه ای سخن رابه پیش می بردوزیباییِ کار راصدچندان می کندکه مخاطب درمی یابد به رغمِ آنکه: سنبل دارای ِگیسویِ بلند وگلِ سوسن دارایِ عارضِ دلکش شده اند، بااین وجود بی حضورِیار ذوقی ندارند وحافظ نه تنهابازیباییهایِ آنها،بلکه با زیباییهایِ تمامِ جهان کاری ندارد:

  مرابه کارِجهان هیچ التفات نبود

  رخِ تودرنظرِمن چنین خوشش آراست.

  آه … کـز طـعـنـــــــه‌ی بـدخـواه نــدیـــــدم رویــت

  نیـست چـون آیـنــــه‌ام ، روی ز آهــن چه کـنـم ؟

  “طعنـه ی بدخواه” : زخمِ زبان و سرزنشِ دشمن”

  افسوس که ازشدّتِ ملامت و سرزنـش دشمن، توفیقِ زیارتِ رخسارِ تـو را پیدانکردم وتورانتوانستم سیرببیـنم ، چه کاری ازدستِ من ساخته است؟ من شایستگیِ دیدارِتوراندارم. من که دلی آهنین ندارم تا در برابرِ زخم زبان هایِ کاریِ دشمن مقاومت کنم.امّاچرا شاعرچنین می پنداردکه اگر دلِ آهنین داشت، قابلیّتِ دیدارِ یار راپیدامی کرد؟

  همانگونه که می دانیم در قدیم با صیقل دادنِ فلزّات “آیـنـه” می‌ساخته‌اند،شاعرباآوردنِ “آینه” و”آهن” درمصرعِ دوم واراده یِ معنایِ دل ازآینه، به نوعی سخن می گویدکه فضایِ مناسب برایِ خَلق این معنا فراهم آید : (اگردلِ من ازجنسِ آهن بود،زخم هایِ زبانِ دشمنان،موجبِ صیقل خوردنِ آن شده ودلِ آهنینِ من مبدّل به آیینه ای می گشت وعکسِ رخسارِ تورامنعکس می نمود.

  “روی” گرچه دراینجا به معنیِ چهره و رخسار است، لیکن از آن جهت که “روی” نیزجزوِ فلزات است وگاهی آینه را از “روی” می‌ساختند ، در اینجا با آینه و آهن “ایهام تناسب” ایجادکرده است

  هیچ رویی نشودآینه یِ حجله یِ بخت

  مگر آن روی که مالند درآن سُمِّ سمند

  بــرو ای نـاصــح و بـر دُردکــشـان خـُـرده مــگـیــر

  کار فـرمــای فـلــک می‌کنـد این ، من چه کـنـم ؟

  “دُردکشان یادردآشامان” : کسانی که به سببِ فقرو تهیدستی ،به ناگزیر رسوبات و ته نشینِ شراب راکه ارزان ترازشرابِ صاف شده بود می نوشیدند. “دُرد”ماده یِ کدری که در قعرِ ظروفِ شراب رسوب کند .

  ای نصیحت‌گوی برو، دور شو ، و برباده‌نوشانِ دُردکش ایرادمگیر! زیرا که آنکه این وضعیت را رقم زده ، اینـگونه می خواسته وچنین سرنوشتی را برایِ ماطرّاحی کرده و از دست من کاری بر نمی‌آیـد .

  برو ای زاهد و بر دُردکشان خرده مگیر

  که نداند جز این تحفه به مـا روز اَلَـست

  برق غـیــرت چو چنـیـن می‌جـهـد از مکمـن غیب

  تـو بـفـرما : کـه مـن سوختـه خـرمـن چه کـنـم ؟

  خداوندِهستی بخشِ زیبایِ مطلق، آنگاه که قصدِ ظهور فرمودوگوشه ای اززیباییهایِ صفاتِ خویش رادرعالمِ امکان متجلّی نمود،آتش عشق پیداشد وآتش به همه عالم زد- جلوه ای کرد رخت دیدمَلک عشق نداشت- عینِ آتش شدازاین غیرت وبرآدم زد.

  “برقِ غیرت”همان “آتش” است که از نهانگاهِ غیب ازرویِ رشگ وحسادت چنین برجهیده وبردلِ شاعرکه همان “آدم” است برنشسته و خرمنش راسوزانده است. حال ای ناصح تـو بـگـو : مـن که درچنین شرایطی خرمنِ وجودم سوخته شده است چه کاری از دستـم بر می‌آیـد ؟ من تسلیمِ این سرنوشت هستم واگرشکایتی هست همراه با شکر وسپاس است.

  حسادتِ معشوق غیرازحسادتِ ماست.معشوق مشتاق این است که عاشق درحیرتِ حُسن بی پایانِ اوفرو رودوبه کسی جـز او نپـردازد.

  سایه یِ معشوق اگرافتادبرعاشق چه شد؟

  مابه اومحتاج بودیم او به ما مشتاق بود.

  شـــاه تـرکان چـو پـسنـدیـد و به چـاهـم انداخت

  دستــگیــر ار نـشـود لـطـف تـهـمـتـن چه کـنـم ؟

  “شاه ترکان” : افراسیاب، دراینجا استعاره از معشوق است.همان معشوقی که آدم راپسندید وبرای عشقورزی انتخاب کرد.

  “تـهـمـتـن” : به معنی پهلوان (رستم)است.

  ضمنِ اشاره به داستان “بیـژن و منیـژه-زندانی شدنِ بیژن درچاه وسرانجام نجاتِ وی به دستِ رستم ” می فرماید:

  معشوق(خدا) مرا(آدم)راپسندید وعشق رادردلِ من جای داد، جلوه یِ معشوق سببِ گرفتاری وعاشق شدنِ من گردید، واینک من نیزهمانندِ بیژن که به جرمِ عشقورزی به منیژه توسطِ شاه ترکان درچاه زندانی شدگرفتارشده ام. رستم به دادِبیژن رسیـد واوراآزادنمود،حال چنانچه کسی چون رستم به دادِمن نرسدچه کار می‌توانم بکنم ؟

  “لطفِ تهمتن” بازگشت به “معشوق” است، عاشقِ محروم ازعنایتِ معشوق،همچون گرفتاری درقعرِچاه است که تنها چشم به لطف وتوجّهِ اودوخته است.درجایِ دیگربادستآویزقراردادنِ همین داستان می گوید

  سوختم درچاهِ صبرازبهرِآن شمع چگل

  شاهِ ترکان فارغ است ازحال ماکو رستمی؟

  مـــددی گـــر به چـراغـی نـکـــنــــــد آتـش طــور

  چــاره‌ی تـیـــره شـب وادی اَیــْـمـَـــن چه کـنـم ؟

  دراین بیت نیز با بهره گیری از داستانِ حضرت موسی ،به توصیفِ حالِ دلِ خویش ادامه می دهد ومی گوید:

  “آتش طور” (نـور الهی) که به دادِحضرت موسی رسید ، چنانچه به دادِ من نرسدوتاریکهایِ راه را روشن ننماید،من چگونه می توانم برایِ غلبه برتاریکیِ راه چاره ای اندیشم.

  تنهانورِالهی ولطف وعنایتِ اوست که بایدبردلِ عاشق بتابـد تا بتواندازعهده یِ مشکلاتی که پس ازعاشقی پدیدارمی گردد برآید.

  معنایِ لغویِ “وادی اَیـْمـَن” سمتِ راست ومحلی که نورحق به دلِ حضرت موسی تابید.دراینجا همان وادی وبیابانِ عاشقی هست که صدهاخطروموانع دردلِ خوددارد.

  شبِ تاراست ورهِ وادیِ ایمن درپیش

  آتشِ طورکجاموعدِ دیدارکجاست

  حـافـــظــا ! خـُلـد برین خانه‌ی موروث من ست

  انـدریـن مـنـزل ویــرانــه ، نـشـیــمـن چه کـنـم ؟

  “خـُلـد بـریـن” : بهشت جاویدان واعلا “مـوروث” : به ارث مانده

  حـافــظا ! بهشتِ جاویدان خانه‌ایست که به مـن ارث رسیده است (حقِ من است ،خانه یِ پـدری من است) حال من که چنیـن ثروتمندم وصاحبِ این چنین خانه‌ای هستم چه لزومی داردکه دل به این منزلِ موقّتی ببندم ودر این دنـیـایِ ویـرانه اقامت کنـم ؟

  نکته یِ قابلِ توّجه دراین بیت که نشانه یِ هوشمندی،ذکاوت ودانشِ معماریِ ادبیِ بی نظیرِشاعر نیزمی باشد این است که ازآنجاکه “خانه” مکانِ دایمی ومحلِ اقامت و سکونت همیشگی هست،بهشت راباواژه یِ خانه توصیف کرده و متقابلن برای توصیفِ دنـیـا ازواژه یِ “منـزل” که محلِّ اتراق در بیـن راه و استـراحتـگاهِ موقّتیست بهره جسته است.

  گرازاین منزلِ ویران به سوی خانه روم

  دگرآنجاکه روم عاقل وفرزانه روم

  Comment by سیدعلی ساقی — آبان ۲۴, ۱۳۹۵ @ ۱۱:۵۹ ب.ظ

 6. خدا روح همسرتونو شاد کنه آقا میثم

  برای منم این فال اومد

  من تنهام اگه مردم شماها واسم فاتحه بفرستین

  یلداتونم مبارک امشب یلداس

  Comment by قاسم — آذر ۳۰, ۱۳۹۵ @ ۱۱:۰۷ ب.ظ

 7. سپاس گزارم ازتون جناب سید علی ساقی . بسیار لطف کردین

  Comment by محسن — فروردین ۱۶, ۱۳۹۷ @ ۴:۵۱ ق.ظ

 8. طعن میتونه به معنی نیزه زدن هم باشه
  وقتی نیزه رقیب به پهلو فرو می ره چشماش تار میشه و دیگه نمیتونه رخ معشوق رو ببینه وگرنه خواجه اونقدر رند هست که بخاطر زخم زبان چشم از معشوق برداره

  Comment by احمد — بهمن ۲۹, ۱۳۹۷ @ ۶:۴۱ ق.ظ

 9. برداره

  Comment by احمد — بهمن ۲۹, ۱۳۹۷ @ ۶:۴۲ ق.ظ

 10. بر نداره

  Comment by احمد — بهمن ۲۹, ۱۳۹۷ @ ۶:۴۳ ق.ظ

 11. با خوندن هر بیتش اشک از چشم من جاری میشه
  عشق تو دنیای حافظ یه رنگ و بوی دیگه ای داره که هیچ جا دیده نمیشه
  مددی گر به چراغی نکند آتش طور….

  Comment by عاطفه — اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸ @ ۱:۲۷ ق.ظ

 12. این شعر درباره خدا هست.
  دلایل:(۱_کارفرمای قدر_استعاره از خدا کسی که به قضا و قدر حکم میکند و قدر (ویژگی ها) را تعیین میکند.۲_برق غیرت چو چنین میجهد از ممکن غیب یعنی انسان از غیب از همان دم دم های خلقت گنهکار بوده و اصلا باید باشد تا ذات خدا شناخته شود۳_شاه ترکان_استعاره از خدا چاه استعاره از دنیای خاکی۴_تهمتن باز هم استعاره از خدا۵_ و احتمالا اتش طور استعاره از گناه است.) این چیزی بود که من از شعر حافظ دستگیرم شد اگر دوستان نظر دیگه ای دارن کاملا قابل احترام هست و اگر جایی اشتباه و کج فهمی بود مرا ببخشید و نظرم را نقد کنید با تشکر.

  Comment by پوریا — تیر ۱۶, ۱۳۹۹ @ ۱۲:۲۰ ق.ظ

 13. سپاس جناب سید علی ساقی
  که ساقی شراب معرفت هستید و از شروح شما در ذیل تمامی غزلیات حافظ در این سایت استفاده می کنیم

  Comment by تماشاگه راز — تیر ۲۴, ۱۳۹۹ @ ۲:۵۹ ب.ظ

 14. پوریای عزیز

  تفسیر شما هم زیباست لیکن تهمتن می تواند استعاره از پیر طریقت باشد که راهنمای عاشق در تاریکی چاه دنیا تا رسیدن به سر منزل معشوق باشد

  قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن
  ظلمات است بترس از خطر گمراهی

  Comment by تماشاگه راز — تیر ۲۴, ۱۳۹۹ @ ۳:۰۶ ب.ظ

خوراک حاشیه‌های این شعر را با این نشانی به خبرخوان خود اضافه کنید.

بستن پنجره