گنجور

ترجیعات

 
شاه نعمت‌الله ولی
شاه نعمت‌الله ولی » ترجیعات
 

ترجیع اول: تا لوای حیدری بر طارم خضرا زدند

ترجیع دوم: در موج و حباب و آب دریاب

ترجیع سوم: ای به مهرت دل خراب آباد

ترجیع چهارم: آفتابی درآمد از در و بام