گنجور

مسمطات

 
سنایی
سنایی غزنوی » دیوان اشعار » مسمطات
 

شماره ۱ - افگنده در شور و شغب جان و دل عشاق را

شماره ۲ - از من جدا شد ناگهان بر من جهان شد چون قفس

شماره ۳ - در مدح خواجه حکیم حسن اسعد غزنوی