گنجور

ترجیعات

 
سلمان ساوجی
سلمان ساوجی » دیوان اشعار » ترجیعات
 

شماره ۱ - برج سلطنت: ماه ملک آرای برج سلطنت سلطان اویس - در دریا فیض درج سلطنت سلطان اویس

شماره ۲: زاهدان از کجا و ما ز کجا - ما و دردی کشان بی سر و پا

شماره ۳ - مستان الست: من دامن آن نگار گیرم - وز هر دو جهان کنار گیرم