گنجور

آمار اوزان عروضی

 
رضی‌الدین آرتیمانی
رضی‌الدین آرتیمانی » آمار اوزان عروضی
 

این آمار از میان ۱۵۵۰ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۱۵۵۰ ۱۰۰.۰۰