گنجور

رباعیات

 
ناصرخسرو
ناصرخسرو » دیوان اشعار » رباعیات
 

رباعی شماره ۱: کیوان چو قران به برج خاکی افگند

رباعی شماره ۲: تا ذات نهاده در صفائیم همه

رباعی شماره ۳: ارکان گهرست و ما نگاریم همه

رباعی شماره ۴: با گشت زمان نیست مرا تنگ دلی