گنجور

باب الزاهد والضیف

 
نصرالله منشی
نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الزاهد والضیف
 

بخش ۱ - باب زاهد و مهمان او

بخش ۲

بخش ۳ - حکایت زاغی که خواست خرامیدن کبک بیاموزد