گنجور

آمار اوزان عروضی

 
مهستی گنجوی
مهستی گنجوی » آمار اوزان عروضی
 

این آمار از میان ۳۸۲ بیت شعر موجود در گنجور از مهستی گنجوی استخراج شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۳۸۲ ۱۰۰.۰۰