گنجور

آیینه سکندری

 
امیرخسرو دهلوی
امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » آیینه سکندری
 

بخش ۱ - ساقی نامه

بخش ۲ - در محد شمس السلاطین علاء الدنیا و الدین

بخش ۳

بخش ۴ - آغاز اسکند نامه

بخش ۵