گنجور

آمار اوزان عروضی

 
خلیل‌الله خلیلی
خلیل‌الله خلیلی » آمار اوزان عروضی
 

این آمار از میان ۱۰۸ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۹۶ ۸۸.۸۹
۲ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۲ ۱۱.۱۱