گنجور

قصاید و قطعات عربی

 
خاقانی
خاقانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات عربی
 

قصیده

تجدید مطلع

مطلع سوم

در وصف بغداد

مطلع دوم

در وصف سلطان عادل شاه مظفر بن محمد

وله ایضا یمدح الملک الاعظم علاء الدین

در مدح صدر احل تاج الافاضل عزالدین

در مدح خلیفه المهتدی بالله

خاقانی این دو بیت را در مدینه بر در حرم نوشته است